Erfaren advokat indenfor sager om voldsoffererstatning

Hvis du har været udsat for vold og har lidt personskade, kan du have krav på erstatning. Vi hjælper dig med at vurdere situationen og sikrer, at både dokumentation og argumentation er i orden, således at du får
den erstatning, du har ret til.

Overordnet om voldsoffersager

Stigaard Grove kan hjælpe dig, hvis du er offer for en forbrydelse, herunder vold eller seksuel krænkelse.

Hvis du har været udsat for en voldsforbrydelse, kan du have ret til erstatning for personskade. Du kan herunder have krav på tortgodtgørelse.

Som voldsoffer har du ret til erstatning direkte fra staten. Du behøver ikke at rejse kravet direkte overfor gerningsmanden.

Det er som udgangspunkt en betingelse, at forbrydelsen anmeldes til politiet uden unødigt ophold. Vi er med dig hele vejen – også i retten – hvis du bliver indkaldt til at afgive vidneforklaring i straffesagen mod gerningsmanden.

Det er altid en fordel at få sagen vurderet af en erfaren erstatningsadvokat. Vi henviser dig i øvrigt til informationerne her på siden, ligesom du er velkommen til at kontakte os for en foreløbig vurdering af din sag.

Læs mere om

Voldsoffer

Du har typisk ret til erstatning som voldsoffer:

Få en sagsvurdering

Beskriv din situation og lad vores erfarne advokat give dig en vurdering af dine muligheder, uden det koster dig noget.

Sagsforløb ved voldsoffersager

Sager om voldsoffererstatning starter med en politianmeldelse af forbrydelsen. En ansøgning om erstatning indleveres til politiet, som videresender anmeldelsen til Erstatningsnævnet.

Vi anbefaler, at du straks tager kontakt til os for at sikre en korrekt og tryg sagsbehandling.

Normalt vil du blive tilbudt at få beskikket en bistandsadvokat, som skal hjælpe dig igennem forløbet under straffesagen mod voldsudøveren. En bistandsadvokat skal hjælpe dig igennem retssagen, herunder støtte dig i forbindelse med politiafhøring og vidneafhøring. Endvidere skal en bistandsadvokat opgøre de – normalt kun foreløbige – erstatningskrav, som man som offer kan opgøre på tidspunktet for straffesagen.

Normalt behandles en straffesag ganske tidligt i forløbet, hvorimod det kan tage lang tid, før dine varige skader (både de helbredsmæssige og økonomiske) kan bedømmes. Derfor vil en erstatningssag ofte kører videre i en lang periode efter, at straffesagen mod skadevolderen er afsluttet. Det er hensigtsmæssigt, at det er den samme advokat, der hjælper dig igennem hele forløbet, så du sikres en sammenhængende sagsbehandling. Du bør derfor sørge for at få din erstatningsadvokat beskikket som bistandsadvokat.

Erstatningen udbetales normalt af staten via Erstatningsnævnet. Du behøver således ikke have en sag kørende direkte overfor voldsmanden/krænkeren. Selve udmålingen af erstatning ligner andre erstatningssager, hvorfor du kan læse nærmere under det generelle sagsforløb for erstatningssager.

Hvis du er i tvivl omkring sagsforløbet eller sagen i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte os for en foreløbig vurdering af dine muligheder og behov for bistand. Det er generelt en god ide at lade en erfaren erstatningsadvokat vurdere sagen og yde overordnet rådgivning, således at du kommer rigtigt fra start.

Kompensation ved voldsoffersager

Kompensation for personskade i voldsoffersager udmåles efter reglerne i Erstatningsansvarsloven. Efter Offererstatningsloven kan man med visse begrænsninger have krav på erstatning for skade på tøj mv. og mindre kontantbeløb, som blev ødelagt eller stjålet ved forbrydelsen.

Efter Erstatningsansvarsloven kan du opnå erstatning for en række forskellige poster. De vigtigste poster er:

  • Godtgørelse for svie og smerte
  • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
  • Erstatning for behandlingsudgifter og andet tab
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erhvervsevnetabserstatning
  • Erstatning for varige behandlingsudgifter

Kompensationen udbetales af staten (via politiet). Du kan læse nærmere om de enkelte poster under vores generelle information om kompensation i erstatningssager. Erstatningsnævnet betaler også en del af advokatomkostningerne. Hvis du er i tvivl om sagsgangen, er du velkommen til at kontakte os for en vurdering.

Du har i voldsoffersager også krav på erstatning for ødelagt tøj og andre sædvanlige personlige ejendele, herunder mindre kontantbeløb, som mistes eller ødelægges i forbindelse med voldsudøvelsen. Hvis du er blevet udsat for en seksuel krænkelse eller et særlig groft overfald, kan du endvidere have krav på godtgørelse for tort.

Anbefalinger ved voldsoffersager

Udover vores generelle anbefalinger i erstatningssager, bør du i sager om voldsoffererstatning:

  • Anmelde forbrydelsen til politiet hurtigst muligt (om muligt indenfor 24 timer)
  • Indgive din ansøgning om erstatning indenfor 2 år fra forbrydelsen (forældelse)
  • Kontakte din erstatningsadvokat tidligt i forløbet, så du får den rette rådgivning

Herudover er det vigtigt, som i andre erstatningssager, at du sikrer dokumentation for både gener og eventuelle udgifter i forbindelse med skaden og behandlingen heraf. Hvis der er noget, du er i tvivl om, er du altid velkommen til at kontakte os.