Kompetent behandling af din forsikringssag

Vi har stor erfaring med at behandle forsikringssager. Som erfarne specialister kender vi forsikringsselskaberne, og forsikringsselskaberne kender os. Vi kan derfor ofte opnå gode resultater uden unødvendige tvister. Kontakt os, hvis du er tvivl om dine rettigheder i forbindelse med din forsikring.

Overordnet om forsikringssager

Din skade kan være dækket af private forsikringer. Du har typisk krav på kompensation fra sådanne forsikringer, selvom du modtager erstatning fra anden side, f.eks. i forbindelse med en færdselsulykke, en patientskade eller voldsoffererstatning.

Overordnet reguleres forsikringer af Forsikringsaftaleloven, policen (den aftalte dækning) og forsikringsbetingelserne. Forsikringstageren har betalt præmie for at sikre sig mod en risiko f.eks. en ulykke eller sygdom.

Du har typisk krav på kompensation fra sådanne forsikringer, selvom du modtager erstatning fra anden side, f.eks. i forbindelse med en færdselsulykke, en patientskade eller voldsoffererstatning.

Du kan – udover de forsikringer, du selv har tegnet – være omfattet af forsikringer via din arbejdsgiver, dit pensionsselskab, din fagforening eller din bank.

Forsikringsaftaleloven regulerer alle typer privattegnede forsikringer. Ligeledes indeholder loven særbestemmelser vedrørende f.eks. sygeforsikringer, ulykkesforsikringer, ansvarsforsikringer og livsforsikringer.

Loven gør imidlertid ikke op med samtlige forsikringsretlige spørgsmål. Udover loven reguleres dine forsikringsmæssige rettigheder af de forsikringsbetingelser, der er aftalt mellem dig og forsikringsselskabet og naturligvis dækningsomfanget, som er bestemt ved policen.

Når du har pådraget dig en skade, er det vigtigt, at du undersøger, hvilken forsikringsdækning du har. Ligeledes er det vigtigt, at anmeldelse af uheldet til forsikringsselskaberne sker hurtigst muligt på grund af risikoen for forældelse.

Vær opmærksom på, at forsikringerne kan gå under forskellige betegnelser; eksempelvis dækker arbejdsudygtighedsforsikring, erhvervsudygtighedsforsikring og pensionsforsikringer ofte over samme type forsikringsprodukt.

Uanset om der i en erstatningssag er udbetalt godtgørelse for varigt mén af en ansvarlig modpart, er du berettiget til at få udbetalt godtgørelse for et eventuelt varigt mén gennem dine ulykkesforsikringer. Godtgørelsen beregnes på baggrund af din méngrad i % og den forsikringssum, der var gældende på det tidspunkt, du kom til skade. Var forsikringssummen eksempelvis kr. 500.000,00 på skadestidspunktet, og din méngrad fastsættes til 8 %, er godtgørelsen, der kommer til udbetaling via ulykkesforsikringen (8% af kr. 500.000,00) kr. 40.000,00.

Opstår der uenighed med et forsikringsselskab vedrørende forståelsen af forsikringsbetingelserne eller andre forhold, kan spørgsmålet indbringes for Ankenævnet for Forsikring mod betaling af et gebyr på kr. 150,00. Stigaard Grove bistår gerne med udformning af klagen samt skriftvekslingen under sagens behandling for ankenævnet.

Kontakt Stigaard Grove for en drøftelse af dine forsikringsspørgsmål, herunder en orientering om kriterierne for salærberegning.

Læs mere om

forsikringssager

Du kan have krav på kompensation fra f.eks.:

Få en sagsvurdering

Beskriv din situation og lad vores erfarne advokat give dig en vurdering af dine muligheder, uden det koster dig noget.

Typisk forløb ved forsikringssager

Når du har været udsat for en skade, bør du undersøge, hvilke forsikringer du har, og som eventuelt berettiger dig til kompensation. Hvis du er usikker på, om du har fået den rette behandling, anbefaler vi dig altid at rådføre dig med os.

Hvis vi aftaler at bistå dig, vil forløbet typisk skride frem således:

 1. Overordnet vejledning og rådgivning vedr. bl.a. bevissikring
 2. Klar aftale om beregning af honorar
 3. Grundigere gennemgang af sagens akter og øvrig dokumentation
 4. Evt. indhentelse af yderligere dokumentation, f.eks. ved speciallæge eller kommune
 5. Forhandling med forsikringsselskabet med henblik på forlig
 6. Indgåelse af forlig eller indbringelse for Ankenævnet for Forsikring
 7. Eventuel domstolsprøvelse
 8. Udbetaling af kompensation, herunder rådgivning om kreditorbeskyttelse

Mange sager kan afsluttes uden tvist, allerede fordi vi kan rådgive dig relevant om udsigten til at få medhold i en klagesag. Hvis det bliver nødvendigt, er vi dog med dig hele vejen i en eventuel retssag.

Kompensation ved forsikringssager

Størrelsen af din kompensation afhænger af den enkelte forsikring og de tilknyttede forsikringsbetingelser. I langt de fleste tilfælde er du berettiget til kompensation fra din forsikring, selvom du allerede har modtaget, eller forventer at modtage, kompensation fra andre parter, f.eks. en ansvarlig modpart, jf. Erstatningsansvarsloven.

Hvis du er i tvivl om, hvordan forsikringsydelsen skal beregnes, er du altid velkommen til at kontakte os for en overordnet vurdering af sagen, hvor vi også kan rådgive dig omkring det videre forløb.

Vores anbefalinger ved forsikringssager

Hvis du er involveret i en ulykke, der medfører varigt mén, indtægtstab eller udgifter til behandlinger og lignende, bør du hurtigst muligt undersøge, om du er dækket af en forsikring, der kan hjælpe dig.

 • Undersøg altid, hvilke forsikringer du har. Husk, at du også kan være forsikret via din arbejdsgiver, fagforening, bank eller pensionsordning.
 • Anmeld skaden så hurtigt som muligt til samtlige relevante forsikringer for at undgå forældelse og eventuel karenstid.
 • Husk, at du kan have ret til kompensation fra din forsikring, selvom der er udbetalt erstatning fra anden side.
 • Kontakt os, hvis du er i tvivl.

I forhold til f.eks. bevissikringen kan du læse nærmere under vores generelle afsnit om anbefalinger i erstatningssager. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis der er noget, du er i tvivl om.