Klientinformation

Et advokatfirma skal af egen drift give forskellige oplysninger om advokatvirksomheden til sine kunder og andre samarbejdspartnere.

OPLYSNINGER OM ADVOKATFIRMAETS RETLIGE FORM
Advokatfirmaet Stigaard Grove, CVR nr. 37704970

OPLYSNINGER OM BESKIKKELSE MV.
Advokaterne i Stigaard Grove er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og udgør en del af Advokatsamfundet.

GARANTIORDNING
Hvis en bank går konkurs får indskyderne dækning op til et beløb svarende til 100.000 Euro (ca. kr. 750.000). Dækningen gælder det samlede indestående i banken, uanset pengene står på flere konti, herunder klientkonti. Se yderligere på www.gii.dk
Vi har klientkonto i Danske Bank.

KLAGER
Klager over salærberegning og adfærd kan ved tvist indbringes for Advokatnævnet, se regler mv. på www.advokatsamfundet.dk. Advokatnævnet har adresse på Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

OPLYSNINGER OM FIRMAETS FORSIKRINGS- OG GARANTISELSKAB
Vi har tegnet forsikring for professionelt ansvar samt lovpligtig garantiforsikring i Tryg og ansvarsforsikringen dækker vores advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

HVIDVASKREGLER – BAGGRUND OG KONSEKVENSER FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER
Vi er som alle andre danske advokatvirksomheder samt en række andre typer virksomheder omfattet af regler i “Hvidvaskloven” eller Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (lovbekendtgørelse nr. 806 af 6. august 2009). Dette indebærer, at vores klienter kan blive anmodet om at udlevere persondokumentation, normalt i form af kopi af pas eller kørekort, samt adresseoplysninger, når vi opretter og behandler sager for dem.

AFTALEKLAUSULER MV.
Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg/ og eller værneting med mindre det udtrykkelig aftales.

DATABESKYTTELSE
Kontoret kan kontaktes på vores sikre mail: mail@stigaardgrove.dk.

Kontoret er specialiseret i personskadeerstatningsret i bred forstand og anvender persondata til brug for sagsbehandlingen.

Ved behandling af personskadeerstatningssager for vores klienter anser vi os for dataansvarlige, og vi behandler indhentede data sikkert, dels ved tekniske, dels ved organisatoriske sikkerheds­foran­staltninger.

Personoplysninger, der er indhentet til brug for personskadeerstatningssager, slettes, når der ikke længere er brug for dem i sagsbehandlingen, og 10 år efter sagens afslutning.

Du har som registreret en række rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyt­telses­loven:

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.

Du har ret til at få berigtiget oplysninger.

Du har endvidere ret til at få slettet dine personoplysninger, ligesom du har ret til at få overført dine oplysninger til en anden dataansvarlig.

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke. Dit samtykke kan du til enhver tid trække tilbage.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over vores persondatabeskyttelse, bedes du kontakte os på vores sikre mail.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet. For yderligere oplysninger henvises til Datatilsynets hjem­me­side: www.datatilsynet.dk, telefon: 33193200.