Socialretlige spørgsmål

Når du er kommet til skade, kan der – ud over den rent erstatningsretlige rådgivning – være et behov for rådgivning i relation til kontakten med offentlige myndigheder, herunder kommunen.

Din genoptræning og din både midlertidige og varige forsørgelse vil ofte bero på et samspil mellem de offentlige tilbud og din erstatning.

I sager om alvorlige personskader opstår der således ofte spørgsmål om bl.a.:

  • Sygedagpenge eller kontanthjælp
  • Genoptræning og revalidering
  • Fleksjob eller førtidspension
  • Hjælpemidler, invalidebil, tilpasning af bolig mm.

Er du sygemeldt efter uheldet, vil din arbejdsgiver normalt i en vis periode betale dig fuld løn. Når fuld løn fra arbejdsgiver ophører, er du som udgangspunkt berettiget til sygedagpenge fra kommunen. Bliver der tale om en længere sygefraværsperiode, kan der opstå problemer. Der kan vise sig behov for advokatbistand overfor kommunen, f.eks. i forbindelse med anke af afgørelser om ophør af dagpengeudbetalingen.

Hvis du ikke bliver i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet i samme erhverv og/eller i samme omfang som før uheldet, er det vigtigt, at der foretages en afklaring af din fremtidige erhvervsmæssige situation. Denne afklaring foretages af kommunen.

En afklaring af din erhvervsevne efter uheldet kan indebære, at der iværksættes et ressourceforløb, som bl.a. omfatter en arbejdsprøvning. Dette kan munde ud i, at du godkendes til et fleksjob. Et fleksjob oprettes på nedsat timetal og ofte med indlagte skånehensyn.

Viser det sig, at din arbejdsevne efter et uheld er varigt nedsat til det ubetydelige, og at du ikke er i stand til at forsørge dig selv ved at påtage dig indtægtsgivende arbejde, herunder fleksjob, kan der rejses sag om tilkendelse af førtidspension.

Den socialretlige behandling af din sag kan have stor betydning for den erstatning, du vil være berettiget til.

Det er således vigtigt, at den sociale sag ikke trækker unødigt ud, samt at der bliver foretaget en korrekt afklaring og beskrivelse af din arbejdsevne.

Udgiften til advokatbistand vedrørende disse områder kan ikke kræves dækket andetsteds fra. Skadelidte skal dermed i det hele afholde udgiften hertil.

Kontakt Stigaard Grove for en drøftelse af ovennævnte forhold, herunder en orientering om kriterierne for salærberegning.

Få en sagsvurdering

Beskriv din situation kort og lad os give dig en vurdering af dine muligheder.
Du er også altid velkommen til at ringe på tlf. +45 3336 9999