Priser

Du er altid velkommen til at henvende dig for at få en foreløbig vurdering af din sag, uden at det koster noget.

Før vi indleder et samarbejde, er det vigtigt, at du får en professionel vurdering af, om der er et rimeligt grundlag for at gå videre med din sag, herunder særligt, om der er rimelig udsigt til at kunne opnå en erstatning, der står mål med omkostningerne.

Vi vil indledningsvis foretage en vurdering af, om der er mulighed for at få finansieret dine sagsomkostninger f.eks. ved retshjælpsforsikring.

Hos Stigaard Grove er vi meget fokuserede på at opnå resultater for vores klienter. Vi påtager os normalt ikke at føre sager, hvor vi ikke finder, at vi kan skabe merværdi for den skadelidte.

Hvis du vælger os til at varetage din erstatningssag, vil vi sørge for, at du modtager en tydelig beskrivelse af, hvordan vi beregner honorar. Du vil således altid hos Stigaard Grove modtage en skriftlig samarbejdsaftale, hvoraf det fremgår, hvor meget sagen kan komme til at koste dig.

For os er det vigtigt:

  • at der ikke kommer misforhold mellem din erstatning og dine omkostninger
  • at vi på forhånd ved en klar skriftlig aftale har ”rene linjer” om omkostningerne

Erstatningssager hvor der er en ansvarlig modpart

I sager, hvor der er en ansvarlig skadevolder, skal skadevolderens ansvarsforsikring bidrage til dækningen af dine advokatudgifter. Modpartens forsikringsselskab skal dække rimelige og nødvendige advokatudgifter/en del af advokatomkostningerne. Ifølge praksis er der imidlertid tale om et standardhonorar, og det kan ikke forventes, at selskabets bidrag vil dække hele det med sagen forbundne advokatsalær.

I voldsoffersager følges en tilsvarende praksis, idet statskassen betaler en del af advokatomkostningerne.

Du må således påregne, at du selv kommer til at betale et bidrag til de samlede omkostninger.

 

Arbejdsskadeerstatningssager

Arbejdsskadesikringsordningen dækker ikke advokatudgifter. Du må derfor selv betale disse.

Der kan ved siden af arbejdsskadesagen være en ansvarlig skadevolder. I disse tilfælde er der, jf. ovenfor, mulighed for at opnå bidrag til dækning af advokatudgifterne, som vedrører erstatningskravene overfor skadevolderen.

Vi vil, forinden samarbejdet indledes, indgå en skriftlig samarbejdsaftale, hvor du kan se, hvor meget sagen kan komme til at koste dig.

 

Patientforsikringssager

Patient forsikringsordningen dækker som altovervejende hovedregel ikke advokatudgifter. Du må derfor selv betale disse.

Vi vil, forinden samarbejdet indledes, som nævnt indgå en skriftlig samarbejdsaftale, hvor du kan se, hvor meget sagen kan komme til at koste dig.

 

Private forsikringssager

Private forsikringer dækker i almindelighed ikke advokatudgifter. Der er dog undtagelser.

Vi vil, forinden samarbejdet indledes, indgå en skriftlig samarbejdsaftale, hvor du kan se, hvor meget sagen kan komme til at koste dig.

 

Sager overfor offentlige myndigheder

I disse sager må man selv betale sine advokatudgifter. Vi vil, forinden samarbejdet indledes, indgå en skriftlig samarbejdsaftale, hvor du kan se, hvor meget sagen kan komme til at koste dig.

 

Fri proces og retshjælpsforsikring

Hvis der bliver behov for at rejse sagen ved domstolene, kan man, hvis man har en beskeden indtægt, opnå fri proces til sagen (læs eventuelt mere på www.civilstyrelsen.dk).

De fleste familie-/indboforsikringer indeholder desuden en retshjælpsforsikring, som eventuelt kan dække de fleste omkostninger ved et sagsanlæg. Disse ordninger dækker dog typisk ikke advokatudgifter forbundet med erstatningsopgørelsen overfor modpartens ansvarsforsikring, når sagen løses uden om domstolene.

 

Det siger lovgivningen om advokatsalær

“En advokat må ikke kræve højere vederlag for sit arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt.”

Ved bedømmelsen af, hvad der er rimeligt, tages udgangspunkt i:

  • arbejdets art og omfang
  • det med sagen forbundne ansvar
  • sagsgenstandens størrelse
  • sagens betydning for klienten
  • det opnåede resultat
Information

Klientkonto: 3409 3411754820

IBAN:DK8530003411754820

Erhvervskonto:
3409 13390274


IBAN:
DK9630000013390274

SWIFT KODE:
DABADKKK

Få en sagsvurdering

Beskriv din situation og lad vores erfarne advokat give dig en vurdering af dine muligheder, uden det koster dig noget.