Erstatningsadvokater med speciale i arbejdsskader

Hvis du er kommet til skade i forbindelse med dit arbejde, har du som regel krav på erstatning. Vi har stor erfaring med at repræsentere skadelidte i sager om arbejdsskader og kan hjælpe dig sikkert igennem sagsforløbet, så du får den rette erstatning og kan komme hurtigt videre.

Overordnet om arbejdsskader

Hvis du har været udsat for en arbejdsulykke, vil du normalt have ret til erstatning fra din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring. Det er lovpligtigt for arbejdsgivere at tegne arbejdsskadeforsikring for alle virksomhedens ansatte.

Forsikringen dækker arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Der stilles ikke krav om, at uheldet skal kunne bebrejdes arbejdsgiveren. Arbejdsskadeordningen dækker også hændelige uheld samt arbejdsulykker, du selv er skyld i.

Sagerne behandles i Arbejdsskadestyrelsen, som tager stilling til, om der er tale om en arbejdsskade og udmåler erstatningen.

Arbejdsskadestyrelsens afgørelser kan ankes til Ankestyrelsen. Det er dog en god idé, at du rådfører dig med en erstatningsadvokat forinden, og lader en professionel hjælpe dig med udformningen af anken, således at den indeholder den nødvendige argumentation og dokumentation.

Hvis Ankestyrelsen ikke giver dig medhold, kan sagen i sidste ende indbringes for domstolene.

Vi har stor erfaring med arbejdsskadesager og giver dig gerne vores professionelle vurdering af din sag. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at du ikke går glip af en erstatning, som du ellers havde krav på.

Læs mere om

Erfarne erstatningsadvokater med speciale i arbejdsskader

Du har typisk ret til erstatning for arbejdsskade:

Få en sagsvurdering

Beskriv din situation og lad vores erfarne advokat give dig en vurdering af dine muligheder, uden det koster dig noget.

Typisk sagsforløb ved arbejdsskader

Din arbejdsgiver skal indenfor 9 dage melde arbejdsskaden til virksomhedens arbejdsskadeforsikring. Under visse omstændigheder skal ulykken desuden anmeldes til Arbejdstilsynet. Herefter videregives sagen til Arbejdsskadestyrelsen, som tager stilling til, hvorvidt der er tale om en skade, som er dækket af arbejdsskadeforsikringen.

Arbejdsskadestyrelsen skal sørge for, at sagen bliver oplyst, dvs. at de skal indhente den nødvendige dokumentation.

I praksis er det dog vigtigt, at man som skadelidt selv deltager aktivt i denne proces og sikrer, at de nødvendige undersøgelser finder sted, samt at alle relevante og nødvendige dokumenter fremskaffes og præsenteres for Arbejdsskadestyrelsen.

Det kan være hensigtsmæssigt, at man under processen i Arbejdsskadestyrelsen udarbejder indlæg til styrelsen, hvor man forklarer og uddyber vanskelige spørgsmål om eksempelvis bevismæssige, indkomstmæssige, lægelige eller juridiske forhold.

Ønsker du at anke en afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen skal dette ske indenfor 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Det er Ankestyrelsen, der behandler ankesagen.

Hvis man ikke kan acceptere Ankestyrelsens afgørelse, kan sagen i sidste ende indbringes for domstolene.

Vi har stor erfaring med at føre sager om arbejdsskader – både i Arbejdsskadestyrelsen, ved Ankestyrelsen og ved domstolene, og vi giver dig gerne vores professionelle vurdering af netop din situation.

Kompensation ved arbejdsskader

Kompensation for arbejdsskader
I forbindelse med en arbejdsskade kan der udbetales erstatning for én eller flere af følgende poster:

  • Udgifter til nødvendig sygebehandling, genoptræning, hjælpemidler mm.
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erstatning for erhvervsevnetab
  • Erstatning for tab af forsørger
  • Overgangsbeløb ved dødsfald

Du skal være opmærksom på, at følgende erstatningsposter ikke kan kræves dækket under arbejdsskadeforsikringen:

  • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
  • Godtgørelse for svie og smerte
  • Visse udgifter til medicin, lægeerklæringer mm.

Hvis arbejdsskaden skyldes kollegers eller arbejdsgivers uagtsomme handlinger, eller hvis skaden skyldes arbejdsgiverens manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifter (med andre ord: er der noget at bebrejde arbejdsgiveren?), kan der rejses et supplerende erstatningskrav overfor arbejdsgiveren vedrørende disse poster.

Såfremt arbejdsskaden sker i forbindelse med et færdselsuheld eller i andre tilfælde, hvor der er en ansvarlig skadevolder, kan disse poster kræves dækket af skadevolders ansvarsforsikringsselskab.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har fået den rette kompensation, eller om sagen i øvrigt er behandlet korrekt, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering af mulighederne.

Anbefalinger ved arbejdsskader

Hvis du har pådraget dig en arbejdsskade, er det vigtigt, at du sikrer dig, at du opnår den korrekte kompensation. Dels skal din arbejdsgiver anmelde skaden korrekt, og dels skal du være opmærksom på, at du får den erstatning, du har krav på.

Generelt er det vigtigt at sikre beviser. Det betyder, at du skal sørge for at dine gener er ført til journal hos din egen læge eller på sygehuset, ligesom du skal sørge for at gemme kvitteringer for de udgifter, som du har pådraget dig i anledning af din skade.

Det er endvidere vigtigt, at det hurtigt bliver undersøgt, om nogen er ansvarlig for ulykken, således at der kan fremsættes krav om de erstatningsposter (tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte mm.), som ikke dækkes af arbejdsskadeforsikringen. Se under kompensation.

Vi henviser tillige til vores almindelige anbefalinger for erstatningssager, og hvis der er noget, du er i tvivl om, er du selvfølgelig altid mere end velkommen til at kontakte os for en overordnet vurdering af mulighederne i din situation.