Færdselslovens § 101 – ansvarsforsikrer tilpligtet at anerkende fuld erstatningspligt for alvorlig personskade

Østre Landsret har den 16. november 2023 ændret Retten på Frederiksbergs dom af 3. januar 2023. Der er givet cyklist medhold i, at ansvarsforsikrer efter færdselsloven skulle anerkende at være fuldt erstatningspligtig for alvorlig personskade, da cyklist en sen sommeraften forsøgte at krydse Amager Boulevard og derved blev påkørt af bilist. Cyklisten måtte ikke krydse det pågældende sted og var beruset, men beregningen af promillens størrelse var forbundet med usikkerhed. Det blev ikke anset for bevist, at bilisten væsentligt havde overskredet hastighedsbegrænsningen på stedet. Landsretten lagde til grund, at der var gode oversigtsforhold for bilen, der kom fra Langebro, og at cyklistens manglende lygteføring ikke havde haft væsentlig betydning for at ulykken indtraf. Cyklisten havde udvist grov uagtsomhed, der dog ikke blev betragtet som meget grov, hvorfor der ikke var grundlag for nedsættelse. Byretten var kommet til et andet resultat og havde statueret nedsættelse af erstatningen med 1/3 grundet cyklistens beruselse.